مامک آزرمگین
تهران /ایران/1347
کارشناس صنایع دستی/ 1376


سوابق آموزشی و علمی
شروع فعالیت ھنری از سال 1368 گذراندن دوره فلسفه نظری و علمی ھنر تذھیب و نگار گری در محضر استاد دکتر محمد علی رجبی ھمچنین گذراندن دوره مبانی طراحی تذهیب در زمان کوتاه.
تحقیق و بررسی آثار ھنرمندان متقدم و مشق عملی و نظری از روی آثار ایشان و نیز ترکیب و تلفیق منطقی نقوش و رنگ بندی ھای مکاتب مختلف و دستیابی به  شیوه ھای ابداعی در ھنر تذھیب.
 

سوابق فعالیتھای ھنری
عضو انجمن بانوان ھنرمند نیھور
عضو انجمن بانوان قرآن پژوه
دریافت گواھینامه حرفهای طراحی و نقاشی/ 1371
دریافت گواھینامه عکاسی حرفهای/ 1379
زمینه فعالیتھای ھنری شامل: نقاشی رنگ و روغن نقاشی آبرنگ نگارگری گل و مرغ با شیوه ھای ایرانی و چینی طراحی و عکاسی
شرکت در 40 نمایشگاه جمعی و انفرادی در داخل و خارج از کشور
 

نمایشگاھھای داخل کشور :
حضور در 4 دوره دوسالانهھای نگار گری ایرانی اسلامی/تھران
حضور در 4 دوره نمایشگاه بین المللی قرآن کریم/تھران
حضور در 8 دوره نمایشگاه موضوعات قرآنی در سطح استانھا/ایران
حضور در 5 دوره نمایشگاه سالیانهنگارخانهھا و میراث فرھنگی/تھران
حضور در در اولین ھمایش بزرگ نگارش قرآن مجید در یک روز/تھران 1379
حضور در اولین نمایشگاه تخصصی کتابت و کتاب آرایی قرآن کریم/ تھران 1384
حضور در اولین نمایشگاه بانوان قرآن پژوه/ تھران 1383
 

نمایشگاھھای خارج از کشور:
حضور در 2 دوره نمایشگاه سالیانه مینیاتور/ سوئد 1380/1381
برگزاری 6 نمایشگاه در مراکز فرھنگی و علمی و ھنری در شھرھای لوکوم- دورتموند- برلین و فرانکفورت/آلمان  1383/1384