نام کار: بسم الله

اندازه کار : 30*15

سال انجام: 1378