نام کار: اسلیمی منفی

اندازه کار: 32*35

سال انجام: 1383