نام کار: سیمرغ

اندازه کار: 50*70

سال انجام: 1379