نام کار: بسم الله

اندازه کار: 35*55

سال انجام: 1379