نام کار: حاشیه متن

اندازه کار: 35*50

سال انجام: 1385