نام کار: اسلیمی مثبت

اندازه کار: 32*35

سال انجام: 1383