نام کار: سایه در سایه

اندازه کار: 43*29

سال انجام: 1383