نام کار: نور در سایه

اندازه کار: 29*43

سال انجام: 1383