نام کار: نور در نور

اندازه کار: 43*29

سال انجام: 1383