نام کار: حاشیه

اندازه کار: 40*40

سال انجام: 1385