نام کار: آفرینش

اندازه کار: 40*40

سال انجام: 1386