نام کار: سوره حمد

اندازه کار: 30*35

سال انجام: 1373