نام کار: زن و مرد

اندازه کار: 25*35

سال انجام: 1377

1383