نام کار: آسمان و زمین

اندازه کار: 30*40

سال انجام: 1379