نام کار : سوره حمد

اندازه کار: 30*50

سال انجام: 1380